عکاسی با تم یلدایی از دیابتی های نوع 1در انجمن خیریه دیابت جنان

  امروز در جنان برنامه ی عکاسی با تم یلدایی ویژه ی کودکان و نوجوانان دیابتی داشتیم که باز هم با حضور گرمشون نشون دادند که در جنان امید به زندگی در جریانه

تقدیر و تشکر از :

  • خانواده ی دیابتی ها ی نوع 1 که در برنامه های اجرایی ما را یاری می نمایند.

  • سرکار خانم فاضل و سادات جهت انجام عکاسی

  • پرسنل با ذوق جنان