ارتباط بین سواد سلامت و خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر سطح آگاهی و در نتیجه کنترل و پیشگیری مؤثر بیماری دیابت، سواد سلامت می باشد. سواد سلامتی به ظرفیت افراد برای کسب، پردازش و درک اطلاعات و خدمات بهداشتی مورد نیاز به منظور تصمیم گیری در زمینه های مرتبط با سلامت اطلاق می گردد که باید به گونه ای باشد که سبب توانمندی در انجام رفتارهای خودمراقبتی گردد.. سازمان جهانی بهداشت، سواد سلامت را به عنوان یکی از بزرگ ترین تعیین کننده های امر سلامت معرفی نموده و به کشورهای جهان توصیه می کند انجمنی متشکل از تمامی افراد متأثر از این امر را به منظور پایش و هماهنگی فعالیت های راهبردی در راستای ارتقای سطح سواد سلامت در جوامع مختلف تشکیل دهند .

مدیریت اثربخش، مستلزم مسئولیت پذیری بیمار در زمینه انجام رفتارها و فعالیت هایی به طور مداوم و مستمر می باشد که تحت عنوان خودمراقبتی تلقی می گردد.از آنجایی که بیماران مبتلا به دیابت نیاز به خودمراقبتی وسیع دارند و با توجه به اینکه سطح سواد سلامت بر پیامدهای این بیماری اثرگذار است، در نظر داشتن ارتباط سواد سلامت و خودمراقبتی اهمیت دارد .

منبع:

مشرفه چالشگر کردآسیابی: بررسی ارتباط بین سواد سلامت و خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، مجله تحقیقات نظام سلامت، دوره 15 ، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحات 262 تا 271

نظرات