ارتباط خودپایشی قند خون با رفتار خودمدیریتی در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک

   در ایران ، بیش از 50 هزار کودك و نوجوان مبتلا به دیابت شناخته شده است. دیابت به عنوان یک بیماري همه گیر جهانی، تهدیدي براي سلامت انسان و اقتصاد جهان محسوب شده و از علل عمده مرگ در جهان است. این بیماري داراي عوارض متعددي است که از جمله آنها میتوان به کتواسیدوز مبتلا به دیابت، افت قند خون، اختلالات قلبی- عروقی، اختلالات بینایی، کلیوي و عصبی، سکته مغزي، ناتوانی شدید و حتی مرگ زودرس اشاره کرد.

   بیماري دیابت، هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم زیادي را به جامعه و حوزه سلامت تحمیل می کند که از جمله آنها می توان به هزینه ها ي بیمارستانی و سیستم مراقبت از بیمار، کاهش درآمد، ناتوانی طولانی مدت و مرگ زودرس اشاره کرد. لذا، لازم است تدابیري در خصوص کنترل هزینه ها ي یاد شده به عمل آید.

   بدون آموزش در مورد دیابت، بیماران چهار برابر بیشتر در معرض عوارض ناشی از آن قرار می گیرند و با آموزش مناسب می توان 80 درصد از عوارض بیماري ها ي مزمن را کاهش داد. یکی از مهمترین راهکارها می تواند کنترل بیماري توسط خود افراد مبتلا به دیابت باشد. یعنی دیابت نیاز به کنترل فردي در خصوص رژیم غذایی، فعالیت و مصرف داروها یا به عبارت بهتر، نیاز به خودمدیریتی دارد، خودمدیریتی، کلید کنترل دقیق دیابت در کودکان بوده و به کودك و خانواده احساس در دسترس داشتن بیماري را می دهد. همانطور که کودکان بزرگ می شوند و مسئولیت هاي بیشتري را براي خودمدیریتی تقبل می کنند، اعتماد به نفسشان درباره داشتن توانایی مدیریت بیماری و خود، به عنوان یک فرد ، رشد کرده و آن ها یاد می گیرند تا به بیماري پاسخ دهند و وقتی بزرگسال شدند، تفاسیر دقیق تري ارائه دهند و همینطور تغییرات دقیق تري را در خود مدیریتی شان ایجاد کنند.

   رفتارهای خودمدیریتی در دیابت نوع یک شامل تزریق روزانه انسولین، پایش و کنترل مناسب قند خون در محدوده طبیعی، تنظیم رژیم غذایی و فعالیت هاي بدنی، داشتن زندگی سالم با دیابت و پیشگیري از عوارض بیماري است. هم چنین خودمدیریتی مناسب دیابت نوع یک میتواند منجر به کاهش هزینه هاي اقتصادي، کاهش ناتوانی ها، کاهش مرگ و میر و افزایش طول عمر، افزایش کیفیت زندگی، افزایش امید به زندگی و همچنین افزایش کیفیت زندگی خانواده این کودکان شود، همچنین از آنجایی که کودکان در سنین مدرسه به علت گرایش به همسالان در معرض عدم انجام رفتارهاي خودمدیریتی و به دنبال آن شدت گرفتن علائم بیماري و بازماندن از مدرسه و انجام تکالیف می باشند.

 

منبع: ارتباط خودپایشی قند خون با رفتار خودمدیریتی در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک، مطهره زمانیان و همکاران، سال بیست و چهارم، شماره سوم، پاییز 1401

نظرات