بهداشت دهان و دندان و دیابت

دیابت یک بیماری متابولیک است که با افزایش غیر طبیعی گلوکز خون مشخص می گردد و می تواند اثرات مخربی بر روی بسیاری از بافت های بدن از جمله دهان و دندان داشته باشد.پوسیدگی نیز یک تخریب موضعی پیشرونده در مینا و عاج می باشد.

بسیاري از مطالعات نشان می دهد که شیوع پوسیدگی هاي دندانی در بیماران دیابتی بیشتر است . علی رغم رژیم غذایی کم ساکارز، نداشتن بهداشت دهانی خوب، کاهش ترشح بزاق، کاهش ظرفیت بافري بزاق، کاهشpH بزاق، افزایش گلوکز و آلبومین بزاق، افزایش نسبی استرپتوکوك موتانس و رشد قارچ ها می تواند منجر به مشکلات دهانی – دندانی شود.کنترل ضعیف بیماري دیابت و عدم رژیـم غـذایی مناسـب و عـدم رعایت بهداشت دهان ممکن است در ایجاد این تغییرات در حفره دهان مــؤثر باشــد.

از عوارض دهانی-دندانی دیابت می توان به افزایش حجم لثه، پریودنتیت، پوسیدگی هاي دندانی، کاندیدیازیس، تنفس با بوي استون، خشکی و سوزش دهان اشاره کرد که اغلب در بیمارانی دیده می شود که دیابت کنترل نشده دارند.به علت تغییر در متابولیسم کلاژن در این افراد تغییرات الیاف پریودنتال و در نتیجه بیماری پریودنتال دیده می شود.ترکیبات و ایمونوگلوبولین های بزاق نیز دچار تغییر می گردند بگونه ای که Ig G,A,M در بزاق این افراد بیشتر است. در ترمیم زخم ها نیز این افراد دچار مشکل هستند و فرایند درمان به کندی در آنها اتفاق می افتد.به علاوه، کاندیدوزیس دهانی نیز در آنان شیوع بیشتری دارد.

علت بیماری پریودنتال در اغلب بیماران دیابتی،وجود پلاک های میکروبی و بهداشت نامناسب می باشد که با کنترل پلاک دندانی به طور چشمگیری از بیماری پریودنتال جلوگیری می شود.چون خشکی دهان عامل موثری برای بروز پوسیدگی می باشد،باید خشکی دهان نیز درمان شود.

افزایش آگاهی بیماران و ترغیب ایشان در جهت کنترل بهتر قندخون به منظور کاهش اثرات مخرب بیماري بر سلامت دهان و دندان توصیه می شود.

منبع:

فاطوه لوايي و همکاران: بررسي میزان شیوع پو سیدگي دنداني در بیماران مبتلا به ديابت منطقه ششده قزه بلاغ، مجله علمی علوم پزشکي صدرا، دوره 2، شماره 1، زمستان 1392 ، صفحات 11 تا 20

رضوان رفعت جو: بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع1 در مقایسه با کودکان سالم در استان همدان در سال 1392، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، دوره 29، شماره 2 ، تابستان1395

نظرات