بیماري سارکوپنی و راهکارهاي بهبودی

بدن انسان از30سالگی، سالانه حدود 1 /0 تا 0/5 % توده عضلانی اسکلتـی را از دست می دهد و این کاهش پس از 65 سالگی شتاب قابل توجهی می یابد. کاهش تدریجی و از دست دادن توده عضلانی و قدرت اغلب به عنوان سارکوپنی نامیده می شود.

تشخیص سارکوپنی با حضور دو فاکتور کـاهش حجـم عضـلانی و ضـعف عملکرد عضلات مشخص می شود که از آن می توان به عنوان عوارض دیابت نام برد.

سارکوپنی سالمندان را یک سندرم تعریف کرده اند که با از دست دادن پیشرونده توده عضلات اسکلتی و قدرت عضلات بهمراه پیامدهاي ناگوار ناتوانی جسمی، کاهش کیفیت زندگی و سرانجام مرگ مشخص می شود.افزایش سن، مشکلات مرتبط با کاهش در قدرت و حجم عضلانی که اصطلاحا سارکوپنیا نامیده می شود، افزایش می یابد .

سارکوپنیا معمولا در حدود سن 75 سالگی سرعت بیشتری می گیرد اما، ممکن است این اتفاق زودترو در سن 65 سالگی بیفتد یا دیرتر و در سن 80 سالگی. سارکوپنیا یکی از علل ضعف و سستی بدن است که احتمال زمین خوردن و شکستگی را در سنین بالا افزایش می دهد.

سارکوپنیا باعث ضعف و از دست دادن قدرت بدنی فرد می شود و در انجام فعالیت های فیزیکی او تداخل ایجاد می کند. این دو رابطه مستقیمی با هم دارند؛ یعنی همین کم شدن فعالیت بدنی منجر به کاهش بیشتر توده عضلانی می شود.

براساس پاتوژنزچند فاکتوری سارکوپنی، چندین استراتژي درمانی براي آن پیشنهاد شده است که عبارتند از: آموزش تمرین هاي فیزیوتراپی،مداخلات تغذیه ای،درمان های هورمونی. در حال حاضر تنها تمرینات فیزیکی تاثیرات مثبتی را در جهتـ کنترل  و جلوگیری ازسارکوپنی و پیامـ ـدهای منفی بهداشتی آن نشان داده است.

در این بیماران باید تمرکز بر روی ورزش های مقاومتی باشد تا روند کاهش توده و قدرت عضلانی  را کاهش دهند تمرین مقاومتی با سه ست 10 تا 15 تکراری برای گروه عضلانی بزرگ در سالمندان می تواند منجر به بهبود اندازه و حجم عضلانی و افزایش قدرت شود.

البته لازم به ذکر است که قبل از انتخاب ورزش مناسب باید مرحله بیماری مشخص شود تا با سطح آمادگی هوازی شدت بیماری و ترکیب بدنی و قدرت عضلانی بیمار متناسب باشد برای بیمار یک برنامه ورزشی اختصاصی مناسب است تا درمان را تسریع کند انجام ورزش زیر نظر متخصص ضروری است.

 

منابع:

حامد بهراد و همکاران : بیماری سارکوپنی و راهکارهای بهبودی مقاله مروری، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،دي1399، دوره78،شماره10،  صفحه هاي632تا643.

فاطمه ریاحی و همکاران : دیابت و نقش ورزش در کنترل آن یک تحقیق سیستماتیک مروری، مجله پژوهش سلامت، دوره 1شماره 2 زمستان 1394

نظرات