تأثیر ماساژ بر کاهش درد نوروپاتی دیابتی ( قسمت دوم )

 دانش یومی هوتراپی روشی مرکب ازماساژ ، فشار و مالش روي نقاط معین است که در تلاش براي از بین بردن گرفتگی و فشار بر روي سلسله اعصاب ، فعال کردن اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و اعصاب زیر پوستی است. احتمالاً یومی هوتراپی می تواند بسیاري از انواع بیماري ها ي عصبی را در زمان کوتاهی درمان کرده و یا از شدت آن بکاهد .

ماساژ به شیوه هاي مختلفی بر احساس و دریافت درد اثرمی گذارد و یک روش حذف فیزیکی مواد زاید از بافت عضلانی است. به محض اینکه بدن ورزیده ، نوازش و گرم می شود؛ جریان خون افزایش می یابد و مواد غذایی و اکسیژن به ناحیه مورد نظر ارسال می گردد . فعالیت سیستم لنفاوي افزایش یافته و به این طریق ، مواد زاید حذف می شود و اثرات مواد شیمیایی القا کننده درد را کاهش می دهند.

این حذف نوروترنسمیترهاي شیمیایی احتمالاً بهترین توضیح براي درك اثرات ماساژ است . هرچند روش هاي دیگري وجود دارد که از طریق ماساژ ، درد کاسته می شود . ماده زمینه اي پوشش فاسیاي عضله و تارها ي عضلانی ، از حالت نازك و مایع به حالت جامد و ضخیم تغییرپذیر است.

ضخامت این ماده زمینه ، تحت تاثیر گرما ، فشار و نوسان ، کشیدگی و دیگر تغییرات مکانیکی قرار می گیرد . هنگامی که عضله به واسطه جریان خون ، تحریک مالشی و دیگر فشار هاي مکانیکی گرم می شود ؛ مایع درون فاسیا انعطاف پذیرتر شده و ویسکوزیته تغییر می یابد . به محض اینکه فاسیا نرم می شود و انقباضات عضلانی کاهش می یابد ؛ فشار مکانیکی روي عضلات کاسته می شود . هنگامی که فاسیا بیشتر حالت مایع به خود می گیرد ؛ عضله نیز می تواند راحت تر کشیده شود . در نتیجه فشار داخل مفصلی کاهش یافته و تحریک عصبی ورودي به وتر عضله کاهش بیشتري می یابد.

به محض اینکه بدن لمس می شود ؛ سیستم کنترل درد مغز و نخاع ممکن است فعال شود . این سیستم هر دو نوع سیگنال درد تند و کند را تحت تاثیر قرار می دهد . بنابراین روي درد حاد و مزمن اثر می گذارد . ماساژ از یک سو با بر طرف کردن مواد زاید در بافت ها موجب کاهش درد و ناراحتی می شود و از سوي دیگر به بالا رفتن آستانه درد گیرنده هاي عصبی منجر می شود . زیرا چنانچه حرکت ماساژ را به صورت ملایم شروع کرده و به تدریج بر شدت حرکات آن اضافه کنیم ؛ امکان دارد در نتیجه این عمل ، حساسیت گیرنده هاي درد کاهش و آستانه درد افزایش یابد.

نتایج این مطالعه نشان داد که برنامه ماساژ رفلکسولوژي و یومی هوتراپی در بهبود درد و حفظ تعادل بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی اندام تحتانی مؤثر است و این دو روش نسبت به هم برتری نداشتند.

 

منبع:

حدیثه حمیدی و همکاران: مقایسه اثربخشی دو شیوه ماساژ رفلکسولوژي و یومی هوتراپی  بر درد و حفظ تعادل زنان مبتلا به نوروپاتی دیابتی اندام تحتانی ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / تابستان 1395 / دوره 18 / شماره 2(پی در پی 58) 61

نظرات