تأثیر ورزش هاي پیاده روي و یوگا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت نوع 2

مطالعات بسیاري ثابت کرده اند که یوگا و پیاده روي می توانند درکنترل بیماري هاي مزمن مثل فشارخون، آسم ، دیابت و عوارض مربوط به دیابت ملیتوس نوع 2 نقش مؤثري را داشته باشند . کنترل بیماري در افراد مبتلا به دیابت باعث حل چالش بزرگی در زندگی این افراد خواهد شد که در نتیجه موجب افزایش بعد سلامت عمومی می شود.

به طور کلی می توان گفت فعالیت جسمانی به عنوان یک ابزار سلامتی عمومی در نظر گرفته می شود که می تواند در پیشگیري و درمان بسیاري از بیماري هاي جسمی و روانی مثل افسردگی و اضطراب از آن بهره برد.تحقیقات متعدد نشان داده اند که فعالیت جسمی منظم در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 داراي اثر حفاظتی می باشد.

انجام فعالیت هاي بدنی و فیزیولوژیک از مزایاي روانی ، احساسی ، عاطفی و اجتماعی برخوردار است. با انجام ورزش ظرفیت اکسیداسیون عضلات افزایش یافته و در نتیجه سیستم بیوشیمیایی هوازي جهت ایجاد انطباق ، تحریک گردیده و باعث افزایش میزان اکسیژن دریافتی در بدن می شود.

اگرچه ورزش یوگا در ارتقاء بعد سلامت عمومی کیفیت زندگی مؤثرتر از ورزش پیاده روي بود ولی ورزش پیاده روي در بهبود سایر ابعاد کیفیت زندگی مؤثرتر از ورزش یوگا بود.

یوگا با افزایش توان سازگاري دستگاه هاي روانی-  عصبی - ایمنی، تعدیل سیستم عصبی خودکار، افزایش پایداري جسمانی و مقاومت بدن و تعدیل سیستم ایمنی بر افزایش کیفیت زندگی و احساس سلامت کل بدن تأثیر می گذارد  .تمرینات جسمی و تنفسی یوگا، انعطاف پذیري و قدرت عضلانی را افزایش داده، گردش خون و جذب اکسیژن و عملکرد سیستم هورمونی را بهبود می دهد و در نهایت باعث بهبود عملکرد جسمانی و نقش جسمانی می شود . به دلیل اینکه تمرینات وضعیتی یوگا باعث افزایش سطح انرژي و کاهش خستگی فرد می شود ، می توان از آن به منظور سرزنده تر کردن بیماران مبتلا به دیابت هم استفاده کرد .

تأثیر مثبت فعالیت بدنی در بهبود سلامت جسمی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ممکن است مربوط به اثرات تمرین هوازي در ساختار و بیوشیمی عضلات و اکسیژن مصرفی بیشتر و در نتیجه تغییرات مطلوب همراه با آن و بهبود فرآیند حمل گلوکز و کاهش مقاومت به انسولین باشد. در نهایت فرد مبتلا به دیابت نیاز کمتري به انسولین خواهد داشت.

 به طور کلی نقش پیاده روي در افزایش امواج آلفا در مغز اثبات شده است. این امواج الگوي الکتریکی فعالیت مغز می باشند که نشان دهندة آرامش ذهنی فرد است. پیاده روي منظم آندروفین ها را که باعث احساس مثبت در فرد می شود در خون وارد می کنند ، این ماده خاصیت آرام بخشی دارد و باعث قطع درد و حالت سرور در فرد می شود بنابراین در بهبود سلامت روانی و نقش روانی بسیار موثر است .

ورزش پیاده روي باعث افزایش نور اپی نفرین، سنتز سروتونین و افزایش آندروفین ها می شود که این عوامل همگی در ایجاد سرزندگی و جلوگیري از بروز خستگی فرد مبتلا به دیابت تأثیرگذار هستند .پیاده روي به انسان انرژي می دهد تا احساس آرامش کند و از سرزندگی و شادابی خود لذت  برد.

از آنجایی که در ورزش یوگا ، تمامی مفاصل در حد کامل استفاده می شوند و یوگا نقش مهمی را در کاهش استرس و رسیدن به آرامش عمومی از طریق تنفس هاي منظم و بهبود کیفیت زندگی بازي می کند ، این نوع ورزش می تواند براي مبتلایان به دیابت مفید واقع شود و از سویی دیگر به دلیل استفاده فراوان ورزش پیاده روي و در دسترس و رایگان بودن این ورزش ،4 هفته تمرینات یوگا و پیاده روي باعث بهبودي ابعاد جسمی و روانی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می شود و بایستی در آموزش هاي بیماران مد نظر قرار گیرد.

 منبع :

حمیده عظیمی و همکاران : مقایسۀ تأثیر ورزش هاي پیاده روي و یوگا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 : مجله ي مراقبت هاي پیشگیرانه در پرستاري و مامایی دوره ي 5، شماره ي 1، بهار و تابستان 94 ، صفحات 46 تا 58

نظرات