تاثیر بیخوابی بر عملکرد ورزشی افراد مبتلا به دیابت

  خواب از مهمترين چرخه هاي شبانه روزي و يكي از نيـازهـاي اساسي انسان اسـت . خـواب ناكـافي در جامعـه ی امروز فراگير شده است و بسـياري از افـراد را رنـج مـي دهـد. برطبق مطالعات انجام شده بـي خـوابي باعـث تغييـر در بسـياري از سيسـتم ها ، فرآیند های  عصـبي  و فرآيندهاي فيزيولوژيك بـدن هماننـد متابوليسـم ميشود. عـلاوه بـر ايـن، خـواب  ناكافي ممكن است باعث ايجاد اختلال در تنظيمات قلبـي- عروقـي شود و در نتيجه خطر بيماري هاي قلبي- عروقي را افزايش دهـد. در زمينه ورزش نيز ممكن است بر اثر فعاليت بدني سنگين در طـول  روز، مسافرت براي انجام مسابقات و بهم خـوردن سـاعت خـواب، تغيير محيط و يا به دليل استرس هاي مختلف، بي خوابي رخ دهد.

    خـواب نقـش مهمـي در كنتـرل سـطح قنـد خـون دارد كمبود یا  محروميت از خواب باعث كاهش تحمل گلوكز ميشود. و اختلال خواب همچنين با فاكتورهاي پيش بيني كننده ديابت نـوع دو همچون ميزان قند خون، مقاومت بـه انسـولين و كـاهش پاسـخ انسوليني به گلوكز مرتبط است.

    اختلال خـواب در کوتاه مدت به طور مستقل مرتبط با افزايش خطر ديابت بوده است. مطالعه  ای بر برآينـدهاي متـابوليكي محروميـت خواب شامل مقاومت به انسولين و كنترل ضعيف گلوكز بود كه هـر دو باعث شروع و تشديد ديابت نوع دو ميشود. در پژوهشي ديگرمشخص شد وضعيت كلي خواب به طور معني داري در ادامـه  با اختلال در سوخت و ساز گلـوكز همـراه اسـت.

مهمترين يافته  هاي ما نشان دادند كه ميـزان قنـد خـون، ضـربان قلب، توان بي هوازي برای ورزش و درك تلاش بيمـاران ديـابتي بـا تمـرين در شرايط اختلالات خوابي تفاوت معني داري داشته است.

   نتايج اين مطالعـه نشان ميدهد كه ميزان درك تلاش پس از كم خوابي نسبت به هنگـام خواب كامل، افزايش معناداري دارد. در تحقيـق حاضـر ميـزان درك تلاش توسط مقياس بورگ مورد بررسي قرار گرفت. موارد بسـياري از جمله بكارگيري واحدهاي حركتي و هزينه انرژي ميتواند موجب تفاوت در اندازه گيري درك تلاش بشـود. در نتيجـه احتمـال دارد خسـتگي ناشـي از كـم خـوابي و عـدم اسـتراحت موجـب كـاهش واحدهاي حركتـي و افـزايش هزينـه انـرژي شـده باشـد.

  نيازهـاي متابوليك گروه عضلات بزرگ و نوع تار عضله اسكلتي نيز بر ميـزان درك تلاش موثر است. تارهـاي عضـلاني تنـد انقبـاض مـيتواننـد انقباضات قوي را با سرعت زياد انجام دهند و از سيستم بي هـوازي استفاده كنند. از آنجا كه آزمون بي هوازي وينگيت تارهاي عضلاني  تند انقباض را بيشتر به كار ميگيرد احتمال دارد كه خستگي ناشي از كم خوابي بر بكارگيري مناسب اين تارهاي عضـلاني تـاثير گذاشـته باشد.

منبع :

افشین رهبر قاضی و همکاران : بررسي تاثير اختلالات خواب بر شاخص هاي قلبي عروقي و عملكرد ورزشي در بيماران ديابتي،نشريه دانشگاه علوم پزشكي البرز، زمستان 1398 ،سال 9 ،شماره 1 ،صفحه هاي 75-82

 

نظرات