تاثیر تمرینات ترکیبی بر دیابت نوع دو

  تمرین ورزشی به واسطه ي بهبود فاکتورهاي قلبی-  عروقی و جسمانی قادر است نقش بهینه اي در کاهش آتروفی مغز، بهبود عملکرد اجرایی، عملکرد شناختی و کیفیت زندگی بیماران داشته باشد .به علاوه، با توجه به اینکه بیماران مبتلا به دیابت نوع2 به خصوص با افزایش سن، کاهش پیشرونده اي در آمادگی قلبی تنفسی، قدرت عضلانی، تعادل، زمان عکس العمل و توانایی راه رفتن نشان می دهند، تمرینات ورزشی، می تواند کاهش عملکرد جسمانی در این بیماران را بهبود بخشد.

  در مطالعه حقیقی و همکاران بر روی 21 زن مبتلا به دیابت در انجمن دیابت سبزوار  بصورت برنامه ي تمرین ترکیبی شامل تمرینات هوازي، مقاومتی و تعادلی بوده که به مدت 12 هفته انجام شد نشان داد ، 12 هفته تمرین ترکیبی باعث بهبود عملکرد جسمانی شده و شاخص هاي گلایسمیک را به طور معنی داري در آنها بهبود می بخشد. لذا به بیماران دیابتی توصیه می گردد، تمرینات ورزشی ترکیبی را به طور مستمر و در شدت مناسب، در کنار دیگر راه هاي درمانی استفاده نمایند. تا هم باعث بهبود سلامتی و کاهش قند خون شوند و هم با شرکت در کلاس های ورزشی از تاثیرات شادابی و سرحالی ورزش استفاده کرده و ابتلا به عوارض دیابت را حذف کنند.

 

 منبع :

حقیقی و همکاران : تأثیر یک دوره تمرین ورزشی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 ، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دوره9 .شماره4 .زمستان 1400

 

نظرات