تنش روانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع2

توجه به تنش روانی ناشی از دیابت و شناسایی سریع و به موقع آن می تواند مؤثرترین رویکرد بالینی و نخستین گام در بررسی مشکلات روانی ناشی از دیابت باشد.

 تنش روانی، ناشی از دیابت است که در پاتوژنز، دوره بیماری و بروز عوارض ناشی از دیابت نقش مهمی دارد.

تنش روانی ناشی از دیابت به عنوان تجربه مشکلات روانی وابسته به زندگی با بیماری دیابت و درمان آن توصیف شده است که به صورت احساسات منفی نظیر ناامیدی، عصبانیت، ترس، گناه و درماندگی بروز می نماید.نگرانی در رابطه با رژیم غذایی، ترس از افت قند و بروز عوارض ازجمله مواردی است که می تواند منجر به تنش روانی در مبتلایان به دیابت شود.

تنش ناشی از دیابت با کاهش رفتار های خود مراقبتی، عدم انگیزش جهت ادامه درمان و کنترل نامناسب قند خون همراه است.با توجه به اهميت مقابله با تنش روانی در مبتلایان به دیابت توصيه می شود در هنگام برخورد و مراقبت از این بيماران، تنش روانی مورد بررسی قرار داده شود.

منبع:

ملیحه عامری و همکاران: بررسی تنش روانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال1393، مجله بالینی پرستاری و مامایی/ دوره 5، شماره 4/زمستان 1395/21-13

نظرات