توصيه هاي ورزشي (قسمت اول)

براي پيشگيري از پيشرفت نورپاتي فوقاني (سوزش و بي حسي دست و ...) ميتوانيد نرمشهاي زير را انجام دهيد:

  • کف دست‌ها را در جلوی سينه درست زير چانه خود روی هم قرار دهيد. به آرامی دست‌های خود را به سمت خط کمر پايين بياوريد، دست‌های خود را نزديک به شکم نگه داشته و کف دست‌ها را از هم جدا نکنيد. اين کار را تا زمانی ادامه دهيد که احساس کشيدگی متوسط در زير بازو‌های خود داشته باشيد.

مکث: 15 الی 30 ثانيه                 ست: 4 مرتبه         استراحت: 5 ثانيه

  • دستتان را کشيده و کف دست را رو به پايين بگيريد. مچ دست خود را خم کنيد و انگشتان را به سمت زمين حرکت دهيد. با دست مقابل، به آرامی مچ را بيشتر خم کنيد تا احساس کشيدگی متوسط در بازوی خود داشته باشيد.

مکث: 15 الی 30 ثانيه                  ست: 4 مرتبه                استراحت: 5 ثانيه

  • بازوی خود را کشيده و کف دست خود را رو به پايين بگيريد. مچ دست خود را خم کنيد و انگشتان را به سمت بالا حرکت دهيد. با دست مقابل، به آرامی انگشتان را بيشتر به عقب خم کنيد و اين کار را تا زماني ادامه دهيد که احساس کشيدگی متوسط در بازوی خود داشته باشيد.

مکث: 15 الی 30 ثانيه               ست: 4 مرتبه              استراحت: 5 ثانيه

  • کنار يک ميز ايستاده و کف دست خود را کاملاً روی ميز بگذاريد، سپس سعی کنيد تا کف دست را از سطح ميز بلند کرده ولی انگشتان روی ميز باقی بمانند. بعد از مکث به حالت اول برگرديد. سعی کنيد ارتفاع ميز  متناسب با کمرتان باشد تا برای انجام حرکت مجبور نباشيد کمر را خم کنيد.

مکث: 5 ثانيه                  ست: 8 مرتبه                   استراحت: 5 ثانيه

 

  • دست‌ها را از آرنج خم کرده و کف دست را به سمت بالا نگه داريد با مکث و چرخش ساعد، کف دست را به سمت پايين بچرخانيد.

مکث: 5 ثانيه              ست: 10 مرتبه                استراحت: 5 ثانيه

 

 

نظرات