خار پاشنه (قسمت اول)

خار پاشنه يك برجـستگي اسـتخواني اسـت كـه در سـطح تحتــاني پاشــنه و روي توبروزيتــه ايــن اســتخوان در محــل اتـصال عـضلات خـم كننـده كوچـك انگـشتان و دور كننـده انگشت شست و نيام كف پايي ايجاد ميشود. در مورد علت ايجاد خـار پاشـنه دو فرضـيه وجـود دارد  :

اقای هیس معتقد است كه كشش شديد دايمي نيام كـف  آقاي Lewin پـاييFascia Plantar) ،منجـر بـه جـدا شـدن و پـاره شـدن پريوســت اســتخوان و ايجــاد خــونريزي و بــه دنبــال آن كلسيفيكاسيون و تشكيل استخوان جديد ميشود.

 تئوري دوم مطرح شده اسـت، او معتقـد اسـت خـار  پاشنه ناشي از يك واكنش فيزيولوژيك به استرس دايم اسـت و در واكنش به اين استرس و كشش، يك بافـت همبنـد جديـد در محل اتصال نيام كف پايي ايجـاد مـيشـود كـه بـا تـداوم استرس در طول زمـان ايـن بافـت همبنـد بـه غـضروف و در نهايت به استخوان تبديل ميشود. فرضيه دوم بيشتـر مـورد قبول است زيرا ميتوانـد ايجـاد خـار در افـراد بـدون درد را توجيه كند

تئوري ديگـري در مـورد علـت خـار پاشـنه معتقدنـد مطرح شده اسـت. خار پاشنه بر خلاف اعتقاد عمومي يـك زايـده اسـتخواني ناشي از تراكشن نيـست بلكـه ناشـي از يـك سـري تغييـرات دژنراتيو در محل اتصال پلانتـار فاشـيا بـه اسـتخوان پاشـنه ميباشد

 

علت های ایجاد کننده  شرایط ایجادخار پاشنه:

  •  وضعیت بد قرارگیری پا 
  • زیاد راه رفتن و ایستادن
  • پوشیدن کفش نامناسب
  • داشتن اضافه وزن
  • افزایش سطح فعالیت
  • گرفتگی عضلات - گرفتگی و عدم انعطاف‌پذیری عضلات ساق پا موجب وارد شدن فشار بیش از حد به نوار فاسیت‌پلانتار در کف پا می‌شود.
  • راه رفتن روی سطوح سخت- راه رفتن با پای برهنه روی سطوح سخت (مانند سیمان یا کاشی) می‌تواند موجب تشدید درد پاشنه شود.
  • قوس زیاد کف پا و یا قوس کم کف پا
  • مشکلات مربوط به کمر

 

درمان خار پاشنه:

در مان های مختلفی برای خار پاشنه پیشنهاد میشود براساس تشخیص دکتر متخصص

اتل شبانه

تزریق کورتیکو استرویید

نورولیز  جراحی

اوزون ترابی

شوک ویو تراپی 

کاهش زن

فیزیوترابی

ماساژ

حرکات کششی ورزشی

 

منبع:

 

1- Norris. Sport injury Diagnosis of Management. 2ed ed.2004

2- E.hyde. Consternating management of sport injury. 2ed ed. 2007

3- www.foot.com

4-www.heelspur.com

نظرات