دیابت پنهان اتوایمیون بزرگسالی

دیابت پنهان اتوایمیون بزرگسالی

 

دیابت نوع1  نتیجه تخریب اتوایمیون سلول های بتا می باشد و تقریبا ده درصد موارد دیابت را تشکیل می دهد. این نوع  دیابت با وجود آنتی بادی های ضد جزیره و آنتی بادی ضد انسولین مشخص می شود.نوع دوم شایع تر بوده و تقریبا نود درصد موارد دیابت را تشکیل می دهد. این نوع دیابت با مقاومت انسولینی و نیز کاهش آن همراه است.

دیابت پنهان اتوایمیون بزرگسالی (Latent autoimmune diabetes of adults ) نوعی دیابت است که پیشرفت کندی داشته و قبل از نیازمندی به انسولین با رژیم غذایی و داروهای کاهنده قند خوراکی کنترل می شود. از سنجش اتوانتی بادیها جهت تشخیص افتراقی LADA و دیابت نوع 2 استفاده می شود.

زیر گروهی از دیابت نوع1 وجود دارد که بر خلاف نوع کلاسیک آن که در کودکی بارز می شود در بلوغ ظاهر شده و دیابت پنهان خود ایمن بزرگسالی یا به اختصار (  LADA(Latent   autoimmune diabetes of adults   نامیده می شود. در حال حاضر دیابت پنهان خودایمن بزرگسالی با سن شروع بیماری که از25 تا40 سال است، وجود اتو آنتی بادی های ضد جزیره و نیز عدم نیاز به انسولین حداقل 6 ماه پس از تشخیص بیماری شناسایی می گردد.در دیابت پنهان خود ایمن بزرگسالی تخریب سلول های بتا در مقایسه با نوع 1 کندتر بوده و علائم دیرتر بروز می کند و بنابراین با دیابت نوع 2 اشتباه می شود. در این گروه بیماران در ابتدا قندخون بوسیله داروهای خوراکی کنترل می شود ولی به مرور زمان آسیب به سلول های جزیره و تخریب آنها باعث کاهش انسولین شده به نحوی که 3 تا5 سال پس از تشخیص نیازمند انسولین می شوند.از طرفی نشان داده شده است که تغییرات پاتولوژیک که متعاقب دیابت ایجاد می گردد نیز می تواند موجب بروز خودایمنی گردد.

با این وجود و علی رغم شباهت های دیابت پنهان اتوایمیون بزرگسالی و دیابت نوع2، این دو از نظر اتیولوژی متفاوت هستند و درک این اختلاف می تواند در تشخیص و درمان مناسب ما را یاری کند.

 

منبع:محمد خوشرو و همکاران، "فراوانی دیابت پنهان خودایمن در بیماران با فنوتیپ دیابت نوع2 در قم"،فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان.

نظرات