زانوی ضربدری (قسمت دوم )

ملاحظات اصلاحی و درمانی

 • ارائه حرکات تقویتی برای عضلات جانب داخلی ساق و ران.
 • (راست داخلی، نیم غشایی، نیم وتری، درشت نئی قدامی و خلفی).
 • ارائه حرکات کششی برای عضلات جانب خارجی ساق و ران.
 • (دو سر رانی، کشنده پهن نیام، عضلات نازک نئی).
 • ارائه حرکات کششی برای کپسول ناحیه خارجی زانو، ناحیه خارجی مچ پا و لیگامنت های جانب خارجی زانو و مچ پا.
 • پرهیز از نشستن نوع قورباغه ای.
 • پرهیز از حرکات پرشی عمودی و کنترل و تقسیم فشار به هنگام فرود در این گونه پرشها.
 • مانند شکل به دیوار تکیه دهید و دست ها را روی کمر بگذارید . یک توپ در بین زانوها قرار دهید و آن را بفشارید . سپس تا ۳۰ تا ۹۰ درجه خم شوید و دوباره به حالت اول باز گردید.

 • مانند شکل به پهلو دراز بشکید و سر را روی آرنج قرار دهید پای بالایی را روی صندلی قرار دهید تا پای پایینی بتواند به سمت بالا حرکت کند . حال پای زیرین را ۱۰ بار بالا آورید و هر بار ۱۰ ثانیه نگه دارید . برای اینکه بتوانید این تمرین را بیشتر بر روی بخش داخلی همسترینگ متمرکز کنید بهتر است کمی بسمت جلو یا شکم متمایل شوید تا بیشتر سمت داخل و خلفی ران در هنگام بلند کردن پا فعالیت نماید.

 • به پشت دراز بکشید و پای راست را بالا بگیرید در حالی که زانوی پای چپ ۹۰ درجه خم شده و روی زمین است. باند کشی را از وسط پای راست برده عبور دهید و با دست راست  دو سر باند کشی را بگیرید.


 

 • با دست راست کش را به سمت راست بکشید تا پا به سمت راست کشیده شود ولی با انقباض عضلات داخلی ران مانع انحراف پا به سمت راست شوید . این حالت را ۱۰ ثانیه نگه دارید.

منبع: کتاب حرکات اصلاحی  سه استاد ترجمه دکتر دانشمندی و دکتر قراخانلو و دکتر علیزاده انتشارات سمت سال چاپ 1397

نظرات