سرمایه اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع2

تحقیقات بیانگر نقش سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از تعیین کننده هاي اجتماعی مؤثر بر پیامدهاي سلامتی و یکی از عوامل مؤثر در پیشگیري و کنترل بیماري دیابت است.

تجزیه و تحلیل اخیر روند دیابت در ایالات متحده نشان داده است در حالی که استفاده از داروهاي خوراکی دیابت افزایش یافته، بخش قابل توجهی از جمعیت ایالات متحده از کنترل مطلوب قند خون برخوردار نیستند، که عدم توجه به نقش تعیین کننده ها ي اجتماعی سلامت، یا شرایط اجتماعی و اقتصادي مؤثر بر پیامدهاي سلامتی، به عنوان ، یکی از دلایل این مشکل بیان گردیده است. تعیین کننده هاي اجتماعی، شرایطی است که افراد در آن متولد شده ، زندگی، رشد و کار می کنند .

شواهد علمی بیانگر آن است که عوامل اجتماعی از قبیل طبقه اجتماعی، بیکاري، محرومیت اجتماعی، اعتیاد، شرایط محیط کار و حمایت هاي اجتماعی تاثیر بسزایی بر سلامت دارند. یکی از تعیین کننده هاي اجتماعی سلامت که توجه بسیاري از پژوهشگران را به خود جلب نموده، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهاي موجود در سیستم هاي اجتماعی است که امکان مشارکت افراد در اقدامات اجتماعی به منظور کسب سود متقابل را فراهم می نماید .

بانك جهانی از سرمایه اجتماعی به عنوان ثروت پنهان یك جامعه نام برده و آن را پدیده اي می داند که حاصل تاثیر نهادهاي اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است. بر اساس تحقیقات این سازمان، سرمایه اجتماعی تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهاي مختلف دارد

تحقیقات نشان داده سرمایه اجتماعی از طریق کاهش رفتارهاي مخاطره آمیز و تبعیت از رژیم درمانی و غذایی توصیه شده نقش مؤثري در پیشگیري و کنترل بیماري دیابت دارد.

 

منبع:

سحرناز نجات و همکاران: سرمایه اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع2،نشریه پایش(پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی)،سال هفدهم، شماره دوم، فروردین _  اردیبهشت 1397 ، صص146-137

نظرات