شیوع دیابت تیپ 2 پس از بارداري در زنان با سابقه دیابت بارداري (قسمت دوم )

بیشتر بیماران مبتلا به دیابت بارداري ، بلافاصله پس از زایمان به حالت نرموگلیسمی بر می گردند ؛ با این وجود ، این بیماران استعداد بیشتري براي ابتلا مجدد به این بیماري در بارداري هاي بعدي داشته ، همچنین خطر بالاتري در ابتلا به عدم تحمل گلوکز و در نهایت ابتلا به دیابت نوع 2 در آینده دارند . تقریبا یک سوم تا دو سوم بیماران در بارداري هاي آینده ، مجددا دیابت بارداري را تجربه می کنند.

همچنین نزدیک به 20 درصد بیماران در دوران پس از زایمان نیز اختلال تحمل گلوکز را حفظ می کنند . بهترین زمان ارزیابی دیابت در دوران پس از بارداري ، 6 تا 12 هفته پس از زایمان است . در موارد وجود اختلال تحمل گلوکز بایستی از داروهایی نظیرکورتیکواستروئیدها ، نیاسین و دوزهای بالای هیدروکلروتیازید که خود با اختلال تحمل گلوکز همراهی دارند، اجتناب شود.

 با توجه به شیوع نسبتا بالاي دیابت تیپ 2 به دنبال دیابت بارداري ، طبق توصیه هاي برنامه ملی آموزش دیابت ، پزشکان باید بیماران دیابت بارداري خود را به صورت مناسب راهنمایی کنند و اطلاعات کافی در مورد خطرات آن و امکان تبدیل آن به دیابت تیپ 2 در اختیار آنها قرار داده و به آنها توصیه شود که آزمایشات غربالگري پس از زایمان را جدي بگیرند.

اخـتلال متابولیـسم گلـوکز در دوران پس از زایمان در زنان مبتلا به دیابت بارداري اخـتلال شایعی باشد . بنابراین در وهله نخست غربالگري و شناسـایی موارد دیابت بارداري و درمان آن ها در دوران بارداري ، جهت پیشگیري از عوارض جنینی و سپس پیگیري این مـادران در دوران پس از زایمان ، جهت شناسایی دیابت و اختلال تحمـل گلوکز و پیشگیري و درمان ایـن اخـتلالات مـی توانـد حـائز اهمیت باشد.

 

منبع:  

کامبیز سادگی و همکاران: شیوع دیابت تیپ 2 پس از بارداري در زنان با سابقه دیابت بارداري : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز، فصلنامه علمی پژوهشی پرستاري دیابت زابل، سال 8، شماره 3،تابستان 99

نظرات