عوامل خطر ساز مرتبط در بیماران دیابتی و شانس درگیري بیماری هاي قلبی عروقی

بیماران دیابتی بسیار مستعد درگیری هاي قلبی عروقی هستند و بیماری هاي قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ و میر را در بیماران دیابتی تشکیل می دهند.. عوامل خطر ساز متعددي در بیماران دیابتی باعث افزایش شانس درگیري هاي قلبی عروقی می شود. از شایع تریع ترین این عوامل می توان به همزمانی اختلال هاي لیپدمی در بیماران دیابتی اشاره کرد. افزایش سطح تري گلیسرید، کاهش میزان کلسترول HDL ، افزایش سطح LDL از شایع ترین اختلال هاي لیپیدي همراه با بیماري دیابت هستند که باعث افزایش شیوع درگیري هاي قلبی عروقی نیز در این بیماران می گردند.

چاقی و افزایش وزن در بیماران دیابتی با سازو کارهاي متعددي آنها را مستعد افزایش بیشتر حوادث قلبی عروقی می کند. از سوي دیگر فشار خون بالا در بیماران دیابتی از عوامل شایع و مهم درگیري هاي قلبی عروقی محسوب می شوند.کنترل بد دیابت ، افزایش قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله نیز از عوامل شناخته شده درگیري هاي قلبی عروقی در بین بیماران دیابتی است.

وجود درگیري هاي کلیوي به درجه هاي مختلف ازمراحل میکروآلبومینوري تا ایجاد نفروپاتی واضح بیماران دیابتی را در معرض حوادث قلبی عروقی قرار می دهد در نهایت وجود سندروم متابولیک در بیماران دیابتی از عوامل عمده ي افزایش بیماري هاي قلبی عروقی در این بیماران است. پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در افراد دیابتی با شناخت این عوامل خطرساز و لزوم کنترل صحیح  آنها امکان پذیر است.

منبع:

صدیقی و همکاران :  مروري بر عوامل خطر ساز مرتبط در بیماران دیابتی و شانس درگیري بیماری هاي قلبی عروقی ، فصلنامه علمی  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 1400، یافته، دوره 23، شماره1

نظرات