معرفی کتاب : انسان در جستجوی معنا

 

در این کتاب دکتر فرانکل روانپزشک اتریشی تجربه ای که منجر به کشف معنا درمانی می شود را توضیح می دهد. وی مدت زیادی در اردوگاه های کار اجباری نازی ها اسیر بود که تنها وجود برهنه ای از او باقی ماند. پدر، مادر، و همسرش یا در اردوگاه ها جان سپردند یا در کوره های آدم سوزی سوخته شدند .او چگونه زندگی را قابل زیستن می دانست؟

این کتاب در دو بخش نوشته شده است .

بخش اول: تجاربی از اردوگاه کار اجباری

بخش دوم: مفاهیم اساسی در معنا درمانی

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

معنای زندگی

من تردید دارم که پزشکی بتواند پاسخی کلی به این پرسش بدهد. زیرا معنای زندگی از فرد به فرد، روز به روز، ساعت به ساعت در تغییر است. از این رو آنچه مهم است معنای زندگی  به طور اعم نیست، بلکه هر فرد می بایست معنی و هدف زندگی خود را در لحظات مختلف دریابد. این پرسش کلی، مثل این است که از یک قهرمان شطرنج بپرسید که بهترین حرکت مهره ها در بازی شطرنج چیست؟ پر واضح است که بهترین حرکت و یا حتی حرکت خوب، جدا از یک موقعیت معین در بازی و بدون در نظر گرفتن شخصیت حریف، معنی و وجود خارجی ندارد. در مورد وجود انسان نیز قضیه درست به همین شکل است. هیچ معنای انتزاعی که انسان عمری را صرف یافتنش نماید وجود ندارد، بلکه هر یک از ما دارای وظیفه و رسالتی ویژه در زندگی است که می بایست بدان تحقق بخشد. او در انجام این وظیفه و رسالت جانشینی ندارد و زندگی قابل برگشت نیست. مسئولیت او بی مانند و منحصر به فرد است و فرصتی که برای انجام دادن آن دارد نیز بی همتاست.

هر موقعیت از زندگی فرصتی طلایی است که به انسان امکان دست و پنجه نرم کردن می دهد. گره ای به دستش می دهد تا شانس گشودن او را داشته باشد.

یعنی فرد نباید بپرسد که معنای زندگی او چیست، بلکه باید بداند که خود او در برابر این پرسش قرار گرفته است. خود فرد پاسخ گوی ، زندگی خویش است و هم اوست و تنها او که می تواند به پرسش زندگی پاسخ گوید.  زندگی که او خود وظیفه دار و مسئول آن است.

نام کتاب: انسان در جستجوی معنی

نویسنده:   دکتر ویکتور فرانکل

ترجمه دکتر نهضت صالحیان- مهین میلانی

ناشر:درسا     چاپ: نیکا چاپ

 

نظرات