معرفی کتاب : همه جاده ها از ما آغاز می شود

 

انتخاب با شماست

((احساس بهتر داشتن در حوزه توانمندی های شماست.)) این عبارت می تواند هم ترسناک باشد و هم مشوق باشد. ترسناک است،  چون اگر آن را قبول کنید دیگر نمی توانید جامعه را به خاطر احساس بدبختی خود سرزنش کنید. اگر دانش آموز هستید، دیگر نمی توانید معلم ها و مدرسه یا والدینتان را برای ناراحتی و ناخشنودی خود ملامت کنید.

اگر متأهل هستید، دیگر نمی توانید همسر خود را منشأ نگرانی های خود بدانید. اگر کارمند هستید، از سرزنش کردن رئیس، ترافیک، هوا یا هزار بهانه ی دیگر خبری نیست، بهانه هایی که از آن ها استفاده می کنیم تا خود را آسوده کنیم و برای خود مانع ایجاد کنیم.

عبارت مورد نظر تشویق کننده نیز هست. بله ما می توانید احساس بهتری داشته باشید. اما اشتیاق برای زندگی یا داشتن شور و شوق برای برنامه ی مدرسه یا گرمی حاصل از یک رابطه ، نتیجه کنترل یا تغییر دادن دیگران نیست . حتی اگر بیش از یک روز است که ازدواج کرده اید، به طور حتم می دانید که سعی و تلاش برای عوض کردن همسرتان، کاری عبث و بی حاصل است.

بیش تر دانش آموزان می دانند که معلمانشان، مطابق میل آنان تغییر نخواهند کرد و به ندرت مدیر یا سرپرستی تغییر می کند و مطابق انتظار کارمندان عمل می کند. در واقع همسران، معلمان و مدیران وقتی تغییر می کنند که ما تغییر کرده باشیم. تغییرات با انتخاب ما آغاز می شود.

 

 همه جاده ها از ما آغاز می شوند  

نوشته : رابرت ووبلدینگ/ جان بریکل

ترجمه : هاله میرهادی    

ویراستار و زیر نظر: دکتر علی صاحبی

مشخصات نشر: تهران، سایه سخن، 1390

نظرات