معرفی کتاب : پنج زبان عشق برای مجردها

روابط مثبت و تأیید کننده شادی فراوان به ارمغان می آورد، اما روابط ضعیف دردی عمیق ایجاد می کند. به جرأت می توانم بگویم که بیشترین شادی زندگی منوط به روابط خوب و عمیق ترین رنجش زندگی ناشی از روابط بد است.

یکی از مشکلات این است که ما به طور ذاتی به زبان عشق خودمان صحبت می کنیم یعنی به زبانی ابراز عشق می کنیم که در خود ما احساس دوست داشته شدن ایجاد می کند. اما اگر این زبان عشق فرد مقابل ما نباشد، برای او همین معنا را ندارد.

به همین دلیل است که هزاران نفر از زوج ها احساس درماندگی می کنند. سام، مجردی که طلاق گرفته، درباره ی زنی که با او قرار ملاقات داشت گفت: من روحیات او را درک نمی کنم. او می گوید احساس می کند او را دوست ندارم. چطور به این نتیجه رسیده که دوستش ندارم؟ هر روز به او می گویم دوستت دارم. هر روز از او تعریف می کنم. به او می گویم چقدر زیباست. به اومی گویم چه مادر خوبی است. چطور ممکن است علاقه ی مرا احساس نکند؟

مشکل این است زبان عشق  برای او (کار انجام دادن) است نه (کلمات تایید کننده و محبت آمیز). در ذهن او چنین می گذرد: اگر مرا دوست داشت به من کمک می کرد. وقتی من ظرف ها را می شویم او تلویزیون تماشا می کند. او هیچ وقت در هیچ کاری به من کمک نمی کند. حالم از این کلمات او به هم می خورد. دوستت دارم، دوستت دارم ! حرف که ارزشی ندارد. (اگر واقعا دوستم دارد، کاری برایم انجام دهد. من همه کار برای او می کنم؛ او هیچ کاری برایم نمی کند .) این وضع در هزاران رابطه تکرار می شود. هر کس به زبان عشق خودش حرف می زند و نمی فهمد چرا طرف مقابل او احساس نمی کند محبوب است. اگر می خواهیم فرد مقابل عشق ما را احساس کند، باید زبان عشق او را پیدا کنیم و به همان زبان صحبت کنیم.

 

منبع : پنج زبان عشق برای مجردها

مؤلف : گری چپمن    

مترجم: گیتی شهیدی

نشر : تهران: آریان،1392

نظرات