نحوه ی استفاده از دستگاه تست قند خون

مراحل انجام تست قند خون استاندارد

 

ردیف

مراحل

1

شستن و خشک کردن دست ها

2

قرار دادن سوزن درون لنست

3

قرار دادن کلاهک روی لنست

4

تنظیم درجه لنست برای شدت ضربه با توجه به ضخامت پوست

5

شارژ لنست برای نمونه گیری و دریافت خون

6

تنظیم کد دستگاه(در صورتیکه دستگاه شما اتو کدینگ و اتو کالیبراسیون است،انجام این مرحله لازم نمی باشد).

7

چک کردن تاریخ مصرف نوار

8

خارج کردن نوار از قوطی و بستن درب آن

9

قرار دادن نوار درون دستگاه

10

تکان دادن دست ها به سمت پایین برای نمونه گیری بهتر و بدون فشار انگشت

11

نمونه گیری صحیح از محل مناسب(از کناره های انگشت)

12

خارج شدن خون از انگشت(بدون فشار)

13

نحوه صحیح خون دادن به نوار تست

14

ثبت نتیجه در دفترچه ثبت قند خون

15

خروج نوار از دستگاه و انتقال آن به ظرف زباله

16

پلمپ و خروج سوزن لنست و انتقال به ظرف زباله

نظرات