نقش خودمراقبتی و سواد سلامت مردان مبتلا به دیابت در رضایت زناشویی زنان

  مطالعــات مختلــف نشــان داده انــد کــه دیابــت بــر جنبه هــای مختلــف زندگــی از جملــه کیفیــت زندگــی، شــغل، عملکــرد ً فـردی- اجتماعـی و روانـی افـراد و مخصوصـا بـر عملکرد جنسـی و میـزان رضایت زناشـویی ((satisfaction marital  همسـران آنهـا تاثیـر مـی گـذارد. رضایـت زناشـویي از طریـق علاقـه متقابـل، مراقبـت از یکدیگـر، پذیـرش و درك متقابـل و ارضـاي نیازهــا از یکدیگــر می گــردد.

  عوامــل مختلفــی بــر رضایــت زناشـويي زنـان دارای همسـر مبتـلا بـه دیابـت اثرگذارنـد، یکی از عوامـل خودمراقبتـی (care-self ) مـردان مبتـلا بـه دیابـت اسـت. رفتارهـای خودمراقبتـی در بیمـاران دیابتـی شـامل تبعیـت از رژیم غذایـی مناسـب، انجـام فعالیت هـای فیزیکـی، پایـش قنـد خـون، رعایـت رژیـم دارویـی و مراقبـت از پاهـا اسـت.

   بررســی برخــی از مطالعــات گویــای ایــن اســت کــه بالا بــودن خودمراقبتـی ناشـی از داشـتن سـواد سـلامت (literacy health  ) در ایـن بیمـاران اسـت. داشـتن سـواد سـلامت، بـه کنتـرل و بهبــودی دیابــت در مــردان و نیــز افزایــش رضایــت زناشــویی زنـان منجـر مـی شـود. سـواد سـلامت عبـارت از میـزان ظرفیـت فــرد بــراي بــه دســت آوردن، تفســیر و فهــم اطلاعــات اولیــه و خدمـات سـلامتی اسـت کـه بـراي تصمیـم گیـري متناسـب لازم می باشـد. نتايـج بررسـی هـا حاکـي از آن اسـت کـه سـطح سـواد سـلامت پاييـن بـا افزایـش علائـم دیابـت همـراه اسـت. با در نظـر گرفتـن بـار منفـی قابـل توجـه بیمـاری دیابـت، بهبـود سـطح سـواد سـلامت افـراد مـي توانـد نقـش تعييـن کننـده اي در پيشــگيري و درمــان ايــن بيماري هــا و صرفــه جويــي در منابــع گــردد.

  در ایــن راســتا، دو عامــل خودمراقبتــی و ســواد ســلامت مــردان بـا اثرگـذاری بـر رضایـت جنسـی (satisfaction sexual )زنـان، می تواننــد رضایــت زناشــویی آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. رضایــت جنســی یــک عامــل کلیــدی در کیفیــت زندگــی افــراد اســت. شــرایط پزشــکی و بیماری هایــی ماننــد دیابــت باعــث می شــوند زندگــی جنســی زوجیــن بــه حالــت تعلیــق در آیــد. افـراد مبتـلا بـه دیابـت بـرای رسـیدن بـه رضایـت جنسـی بـا موانــع زیــادی روبــه رو هســتند. بیمــاری دیابــت اغلــب باعــث کاهــش جریــان خــون بــه واژن می شــود کــه علــت آن تغییــر عـروق خونـی اسـت کـه منجـر بـه تحریـک و حساسـیت کمتـر می شــود.

   بررســی ها نشــان داده انــد کــه مبتلایــان بــه دیابـت بـه راحتـی دیگـران دچـار ارگاسـم نمی شـوند و علـت آن تغییـرات عروقـی و آسـیب های عصبـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر آنچـه قبلا در رسـیدن بـه ارگاسـم موثـر بـود، اکنـون دیگـر بـه خاطـر دیابـت، بـرای رسـیدن بـه ارگاسـم بـه فـرد مبتـلا کمـک نمی کنـد و ایـن عامـل رضایـت زناشـویی خـود و شـریک جنسـی خـود را بـا اختلال مواجهـه خواهـد سـاخت. نتایـج ها زمینـه رابطـه بین مشـکلات جنســی و نارضایتــی زناشــویی زوجیــن نشــان داد کــه رضایــت جنسـی یکـی از مهم تریـن ابعـاد رضایـت زناشـویی بـه حسـاب می آیـد.

  بــا توجــه بــه اهمیـت و نقـش اساسـی زنـان در حفـظ تعـادل روانی-اجتماعـی خانــواده و بــا توجــه بــه مشــکلات و مســائل مختلفــی کــه بــه جهـت ابتـلای همسـران آنهـا بـه دیابـت آنهـا مواجـه هسـتند، لـزوم برنامه ریـزی بـرای رفـع مشـکلات فـراروی آنهـا احسـاس می شـود .

درنتیجه نقـش خودمراقبتـی و سـواد سلامت مـردان مبتـلا بـه دیابـت در رضایـت زناشـویی زنـان توسـط رضایـت جنسـی میانجـی گـری مـی شـود. بـا توجـه بـه نتایـج پژوهـش برگـزاری برنامـه هـای آموزشـی در جهـت ارتقـاء سـواد سـلامت و خودمراقبتـی افـراد مبتـلا بـه دیابـت در مراکـز درمانـی و انجمـن دیابـت اسـتان هـا پیشـنهاد مـی شـود.

منبع:

  پریوش عزیزپور و همکاران مقاله نقش خودمراقبتی و سواد سلامت مردان مبتلا به دیابت در رضایت زناشویی زنان: با نقش میانیجی رضایت جنسی،نشریه پژوهش پرستاری،بهمن و اسفند 1400،دوره16،شماره6

نظرات