پیشگیری از افت قند در حین ورزش با خود ورزش

  برخی مواقع با استفاده از روش های جدید ورزشی ، می توان از افت قند حین ورزش جلوگیری کرد.که شامل استفاده از ترشح بیش از حد هورمون های افزایش دهنده گلوکز است که می توان با انجام یک فعالیت شدید ، نزدیک به حداکثر یا حداکثر انجام داد.

البته این نوع پیشگیری بیشتر مناسب افرادی است که به صورت حرفه ای بر ورزش و میزان قند خود تسلط دارند.

 10 ثانیه دویدن با سرعت حداکثری

  یک دویدن کوتاه و حداکثر ممکن است با کاهش سطح گلوکز خون مقابله کند.قبل از انجام ورزش ، دویدن با سرعت بالا ممکن است تا 45  دقیقه بعد از ورزش  از افت سطح قند خون جلوگیری کند و پس از انجام ورزش ، ممکن است حداقل 2  ساعت از افت قند خون جلوگیری کند.

   این ترفند همچنین ممکن است در هر زمان از ورزش مفید باشد .اگر سطح انسولین بسیار بالا باشد یا پاسخ هورمونی شما مختل شود ، سرعت دویدن تاثیر محدودی خواهد داشت .

   اگر قند خون فرد پایین است و نمی تواند ورزش را متوقف کند، تا جایی که می تواند به سرعت 10 تا 30 ثانیه بدود تا ترشح بیشتری از هورمون های افزایش دهنده گلوکز ایجاد شود .اما اگر مقدار زیادی انسولین در جریان خون دارد ،این استراتژی کمتر موثر خواهد بود. ( بر ای افراد با قند خون خیلی پایین توصیه نمی شود.)

 دویدن های متناوب یا تمرین اینتروال

   انجام دوی سرعت 4  ثانیه ای هر 2 دقیقه یکبار در طول 30 دقیقه  ورزش شبیه ( دوچرخه سواری و ..) هورمون های افزایش دهنده گلوکز را بالاتر نگه میدارد ، که از کاهش گلوکز خون جلوگیری می کند.این اثر هم ناشی از آزاد سازی بیشتر گلوکز توسط کبد و هم جذب کمتر گلوکز در حین ورزش و بازیابی است .

نوع و ترتیب تمرین

   همچنین ممکن است فرد بتواند با تغییر نوع یا ترتیب تمریناتی که در طول یک جلسه تمرین انجام می دهد ، مانند اینکه آیا ابتدا تمرینات هوازی یا مقاومتی را انتخاب کند خطرات افت قند ناشی از ورزش را کاهش دهد.

   سطح گلوکز خون در مقایسه با تمرینات مقاومتی، بیشتر در حین  تمرین هوازی متوسط و بعد از آن ،کمتر کاهش می یابد.این باعث کاهش کمتر در طول فعالیت و بیشتر در طول شب می شود اگر فرد قصد دارد هر دو فعالیت را در طول تمرین یکسان انجام دهد می تواند ترتیب آن را متناسب با آن تغییر دهد .

  اگر فرد قند خون پایین دارد ابتدا تمرینات مقاومتی انجام دهد سپس تمرینات هوازی را شروع کند.

 

 

منبع : اصول تجویز تمرینات ورزشی برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2  مولفان : دکتر مهدیه مولا نوری شمسی و همکاران   انتشارات حنتمی 1401

 

نظرات