گروه سبزيجات

با توجه به ميزان كالري مورد نياز شخص مي توان 3 الي 5 واحد از گروه سبزيجات در روز استفاده نمود.

هر واحد سبزي معادل مقادير زير مي باشد:

  • یک ليوان سبزيجات خام
  • نصف ليوان سبزيجات پخته مانند هويج، لوبيا، .....
  • نصف ليوان آب سبزيجات مانند آب گوجه فرنگي

 

 منبع:

دکتر باقر لاریجانی: راهنمای بالینی خود مراقبتی دیابت(چگونه در درمان خود مشارکت کنیم؟): تغذیه ، مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار1398

نظرات